fra - news - lis - 2017-11-06 - leuro-etait-fascinant